Algemene voorwaarden bij trainingen en coaching

Opgesteld ten behoeve van Progressio Training en Coaching. Gevestigd te Leeuwarden, aan de Rollemastate 62, 8925 DE. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 76830004 te Leeuwarden.

Definities:

Opdrachtgever: de persoon, onderneming, of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt. Training: cursus, training, workshop, coaching, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Open Training: training met deelname door particulier(en) en cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

In Company Training: training met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

1. Organisatie/Werkwijze

Alle diensten worden onder regie van Progressio Training en Coaching uitgevoerd.

2. Geheimhouding

Progressio Training en Coaching garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Overeenkomst en uitvoering

Bij ‘In Company Trainingen’ zal gerekend vanaf ondertekening, of digitale bevestiging, van de offerte een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht worden genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Aanwezigheid op locatie en data worden in onderling overleg vastgesteld.

Inschrijving voor een ‘Open Training’ kan elektronisch door de opdrachtgever plaatsvinden door het sturen van een email met duidelijke vermelding van de training, data en gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever ontvangt vervolgens een bevestiging van de inschrijving per mail.

4. Prijzen

4.1 Voor ‘In company Trainingen’ zit in de prijs de reiskosten, verblijfkosten en de trainingsmaterialen inbegrepen, tenzij anders in de offerte vermeld. Lesruimte en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.

4.2 Voor ‘Open Trainingen’ gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld.

4.3 Een offerte voor ‘In Company Trainingen’ heeft een standaard geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is vermeld op de offerte.

4.4 Prijzen voor trainingen zijn standaard exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld op onze website, of offerte.

5. Facturering en Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders door Progressio Training en Coaching is aangegeven, dient betaling van de door Progressio Training en Coaching verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.

5.2 De betaling van een training met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

5.3 De betaling van de Online Training Persoonlijk Leiderschap, E-learning op www.persoonlijkleiderschap.online, dient vooraf plaats te vinden.

5.4 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Progressio Training en Coaching gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende wettelijke rente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Progressio Training en Coaching vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien een bedrag van alle aan de incasso verbonden, gerechtelijk als buitenrechtelijke, kosten verschuldigd aan Progressio Training en Coaching. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250.

6. Annulering door Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is bevoegd tot kosteloze annulering van een ‘Open Training’ tot twee weken na het sluiten van de overeenkomst.

6.2 In geval van ‘In company Trainingen’ zullen tenminste de reeds gemaakte (voorbereiding) kosten aan Opdrachtgever worden doorbelast.

6.3 Na inschrijving en betaling van de Online Training Persoonlijk Leiderschap, E-learning op www.persoonlijkleiderschap.online, is annulering niet meer mogelijk.

7. Verhindering cursist

7.1 Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan een training, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 12 uur voor de eerste training dag wordt aangemeld. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

7.2 Een verhinderde cursist kan op verzoek éénmalig worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data. Bij overboeking binnen twee weken voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 50% van de cursusprijs. Deze mogelijkheid geldt niet bij de Persoonlijke Leiderschap Reis.

8. Annulering en wijzigingen door Progressio Training en Coaching

8.1 Progressio Training en Coaching heeft het recht om zonder opgave van redenen een training te annuleren, of deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Progressio Training en Coaching betaalde bedrag binnen 14 dagen.

8.2 Progressio Training en Coaching heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

8.3 Progressio Training en Coaching heeft het recht bij minder dan het minimale aantal deelnemers te beslissen over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

8.4 Progressio Training en Coaching heeft het recht om bij overmacht aan de kant van Progressio Training en Coaching de training te verplaatsen naar een nieuwe datum. Progressio Training en Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging zijn gemoeid.

9. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot een training, of coaching traject, kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer / coach. Of stuur een mail met de klacht naar office@progressiocoaching.nl.

10. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Progressio Training en Coaching in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Progressio Training en Coaching.

11. Algemeen voorbehoud

Progressio Training en Coaching behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, zienswijzen et cetera te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Progressio Training en Coaching is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van de training, de trainingsinhoud, trainingsspecificaties, trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

12.2 Indien Progressio Training en Coaching op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

13. Succesgarantie

Progressio Training en Coaching staat er voor in dat elke cursist die heeft deelgenomen aan de training Persoonlijk Leiderschap Klassikaal een persoonlijk actieplan heeft. Het actieplan zal tijdens de training, of nadien worden opgesteld door de cursist. De trainer van Progressio Training en Coaching begeleidt de cursist bij het opstellen van het persoonlijke actieplan. Van de cursist wordt actieve deelname verwacht.